Logo

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba Plac Wojska Polskiego 151/25, 05-075 Warszawa, zwana dalej administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: firmacardona@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do realizacji zamówień oraz generowania dokumentów sprzedaży w których jesteście Państwo stroną jako Klient, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawierania oraz realizacji umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu,
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych.
  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu oraz prezentacji naszej oferty, przetwarzamy do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Udostępnianie danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe służą Administratorowi oraz podmiotom współpracującym do realizacji umów oraz zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  2. W uzasadnionych przypadkach do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi za zlecenie Administratora w szczególności biura księgowe, kancelarie prawnicze, firmy windykacyjne, firmy kurierskie oraz spedycyjne, firmy zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych.
 7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. przenoszenia danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  1. operacji związanych ze świadczeniem usług oraz procesem sprzedaży w firmie FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba
  2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy.
 9. Przetwarzanie danych Państwa jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba realizowanych przez administratora.
 10. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: firmacardona@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do realizacji zamówień oraz generowania dokumentów sprzedaży w których jesteście Państwo stroną jako Klient, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawierania oraz realizacji umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu,
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Okres przechowywania danych.
  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu oraz prezentacji naszej oferty, przetwarzamy do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 14. Udostępnianie danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe służą Administratorowi oraz podmiotom współpracującym do realizacji umów oraz zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  2. W uzasadnionych przypadkach do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi za zlecenie Administratora w szczególności biura księgowe, kancelarie prawnicze, firmy windykacyjne, firmy kurierskie oraz spedycyjne, firmy zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych.
 15. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. przenoszenia danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  1. operacji związanych ze świadczeniem usług oraz procesem sprzedaży w firmie FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba
  2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy.
 17. Przetwarzanie danych Państwa jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba realizowanych przez administratora.

Polityka plików cookies

 1. Polityka Cookies firmy FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”), a także wdrażającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Administrator – właściciel Serwisu to jest FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba, Plac Wojska Polskiego 151/25, 05-075 Warszawa, zwana dalej administratorem.
  • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  • Polityka Cookies – niniejszy dokument.
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem czescidoautfrancuskich.pl.
  • Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu oświadcza , że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany)i na każdej podstronie Serwisu.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 5. Administrator oświadcza , że w ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:
  • Session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • Persistent cookies - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • pliki umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie oglądanych produktów lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dostępne na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie i dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowych Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdym czasie samodzielnie określić warunki korzystania z plików cookies w swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z Serwisu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak blokady plików cookies oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych pozyskanych za pomocą plików cookies.
 10. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzane przez Administratora danych pozyskanych za pomocą plików cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies w swoim urządzeniu końcowym.
 11. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez blokady plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych za pomocą plików cookies w celach określonych w pkt 4.1.-4.3. powyżej.
 12. Instrukcje i szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies, ich blokady oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany *link):   Urządzenia mobilne: