Logo

Regulamin

Administratorem sklepu jest jest firma FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba Plac Wojska Polskiego 151/25, 05-075 Warszawa.

I. REKLAMACJE i Gwarancje

 1. 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem firmacardona@o2.pl, lub w formie pisemnej pod adres Sprzedawcy.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. inne niezbędne informacje, o których Sprzedawca informuje Kupującego. (po kontakcie ze Sprzedającym jest możliwość otrzymania odpowiedniego formularza reklamacji, który trzeba wypełnić i dołączyć do reklamowanej rzeczy)
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy pojawia się konieczność wysłania produktu do producenta/dystrybutora celem przeprowadzenia stosownych ekspertyz, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostaje poinformowany przez Sprzedawcę.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pod podany przez Kupującego adres e-mail bądź pocztą tradycyjną. Na części oryginalne Renault-Dacia wymagana jest opina autoryzowanego serwisu ASO. Gwarancja obejmuje wszystkie części zamontowane wyłącznie w wyspecjalizowanym warsztacie mechaniki samochodowej. Dokumentem potwierdzającym taki montaż jest faktura Vat lub paragon z dnia montażu. Kupujący dostarcza reklamowany towar na własny koszt.
 
 1. Gwarancja producenta obejmuje jedynie części zamontowane "Warsztatach Mechaniki Samochodowej". Nie ponosimy kosztów montażu oraz demontażu części.
 2. Gwarancję rozpatrzona będzie w terminie 30dni, termin ten może zostać wydłużony jeżeli produkt będzie odesłany do producenta.
 3. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 30 dni.
 4. Odpowiedzialność FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak transport, koszt demontażu i montażu, badań diagnostycznych, itp.
 5. Podstawą do wszczęcia procesu reklamacji z tytułu gwarancji producenta jest faktura pierwotna z dnia montażu oraz prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny.
 6. Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami jest wyłączona.
Zwroty
Dodatkowe informacje
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. adres do zwrotu: FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba ul. 1 Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc pod adres e-mail: firmacardona@o2.pl. Przesyłkę należy wysłać pod adres: FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba Ul. 1 Praskiego Pułku 31 05-075 Warszawa. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Zwroty przyjmujemy  od kupujących będącymi konsumentami w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Zwroty bez podania przyczyny od 1 stycznia 2021 roku przyjmujemy od przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, którzy zakupili towar nie bezpośrednio związany z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
Zawarte w nimniejszym punkcie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 roku i dla umów zawartych od tego dnia również dla klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika , że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnści gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego.

Koszty przesyłki

 1. Jest zawsze jeden koszt wysyłki niezależnie ile przedmiotów zostanie zakupionych. W razie błędnego zsumowania kosztów wysyłki prosimy o kontakt.

Czas realizacji zamówień

 1. Wysyłki realizujemy codziennie w dni robocze kurierem do godziny 14.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

Warunki sprzedaży

Art.1 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi

1.

Ze względu, iż wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją producenta nie

przysługują roszczenia z tytułu rękojmi klientom nie będącymi konsumentami w myśl obowiązującego prawa.

Rękojmia również jest wyłączona dla przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi z prawami konsumenta zgodnie z artykułem 558 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego.

2.

Warunkiem rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych przez FHU Cardona jest

prawidłowy dobór części przez kupującego poprzez weryfikację wszystkich informacji

zawartych w opisie części i warunkach jej zastosowania. Numery OE i numery

producentów z okienka „Krosy” katalogu, służą jako dodatkowa pomoc i nie mogą być

traktowane jako jedyne i wiążące kryterium doboru części.

3.

FHU Cardona ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady wynikające z

jakości materiału lub wykonania w okresie 12, lub 24 w zależności od asortymentu i

producenta); od daty sprzedaży, jedynie w przypadku, kiedy zakupiony towar jest

zastosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz profesjonalnie przygotowany i

zamontowany.

3.1.

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem nie podlegają gwarancji.

3.2.

Gwarancja na amortyzatory montowane parami wynosi 24. W zakresie tłumienia

miarodajną jest ocena dokonana na stanowisku kontrolnym w stacji diagnostycznej

łącznie z oceną sprawności innych elementów zawieszenia.

3.3.

Gwarancja na części OE wynosi 12 miesiące. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w

zakresie części oryginalnych jest: faktura pierwotna za montaż, dane samochodu łącznie

z nr nadwozia, przebiegiem. Podstawą do wniesienia reklamacji jest montaż części w

warsztacie/ serwisie samochodowym.

Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

3.4.

3.5.

Gwarancja na elementy elektryczne i elektroniczne silnika oraz układu napędowego

udzielana jest na 12 miesięcy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w zakresie części

oryginalnych jest: faktura pierwotna za montaż, dane samochodu łącznie z nr nadwozia,

przebiegiem. Podstawą do wniesienia reklamacji jest montaż części w warsztacie/

serwisie samochodowym. Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy

przez producenta.

3.6.

Gwarancja na części regenerowane ( bez znaczenia na producenta ) wynosi 12 miesięcy

wynosi 12 miesięcy.

4.

Odpowiedzialność FHU Cardona jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu

lub do zwrotu kwoty zapłaconej - przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów

decyduje FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba.

Art.3 Postępowanie reklamacyjne

1.

W przypadku wysyłek firmą spedycyjną, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia

przesyłki przy jej odbiorze. Jeżeli stwierdzi, że w czasie transportu nastąpił ubytek lub

uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności dla

zabezpieczenia prawa do odszkodowania, w tym zażądać sporządzenia przez

przewoźnika stosownego protokołu szkody, a następnie zawiadomić Dział Sprzedaży

w którym został dokonany zakup w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od

przewoźnika. Podstawą do reklamacji są protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury

zakupu. Dalsze postępowanie ustala się z Działem Reklamacji FHU Cardona

2.

W przypadku wysyłek transportem FHU Cardona Kupujący zobowiązany jest do

sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeżeli stwierdzi uszkodzenie towaru

zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Dział Sprzedaży w dniu odbioru przesyłki.

Podstawą reklamacji jest kopia faktury lub jej numer. Dalsze postępowanie ustala się z

Działem Reklamacji FHU Cardona

3.

W przypadku gdy opakowanie przesyłki jest całe, nienaruszone a występuje

niezgodność przesyłki z faktura należy niezwłocznie skontaktować z FHU Cardona

niż:

- brak w przesyłce /dostawie - 12 godzin od otrzymania przesyłki

- inne niezgodności (źle wydane, źle oznakowane, źle spakowane) w przesyłce/dostawie

24 godziny od otrzymania przesyłki.

FHU CarDona Anna Grabik-Dziuba  rozpatrzy reklamację ilościową maksymalnie w ciągu 72 godzin od

otrzymania zgłoszenia.

4.

W przypadku odbioru własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzanie

ilościowe i jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych

zastrzeżeń.

5.

W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, to jest takich, które możliwe były do

wykrycia dopiero w trakcie montażu lub eksploatacji, Kupujący zobowiązany jest

niezwłocznie dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.

Dokumentację należy przesłać na adres mailowy biuro@czescidoautfrancuskich.pl lub dostarczyć

w wersji elektronicznej wraz z reklamowanym towarem.

6.

Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w

FHU Cardona

W sposób uzgodniony z Działem Sprzedaży należy dostarczyć:

1) wypełniony formularz „Zgłoszenie reklamacji" wraz z reklamowanym towarem,

2) kartę gwarancyjną (w przypadku wyrobów, na które została wydana),

3) poświadczenie autoryzowanego warsztatu lub stacji diagnostycznej o zaistniałej

wadzie,

4) fakturę za montaż pierwotny ( zgodnie z pkt powyższymi )

7.

FHU Cardona rozpatrzy reklamację maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia

dostarczenia towaru – za wyjątkiem sytuacji kiedy reklamowany towar jest wysyłany do

producenta. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od FHU Cardona czas

rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

8.

Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od opinii wystawionej przez FHU Cardona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

9.

Odpowiedzialność FHU Cardona nie obejmuje zwrotu poniesionych przez

Kupującego dodatkowych kosztów takich jak transport, koszt demontażu i montażu,

badań diagnostycznych itp.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszych „Ogólnych

warunkach sprzedaży” mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności

Kodeks Cywilny.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów

sprzedaży jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby FHU Cardona Anna Grabik-Dziuba